Si alguna cosa ens importa, ets tu.

Per això, fem tots els esforços al nostre abast per explicar-te, de la millor manera que sabem, què són els peatges elèctrics i què suposa, pel consumidor, l’entrada en vigor dels nous peatges el proper 1 de juny, segons va informar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic el 25 de febrer d’enguany.

En essència és un import, també conegut com a Tarifa d’Accés, que paga el consumidor per fer arribar l’energia fins a casa seva o fins al seu negoci. Aquest peatge, doncs, serveix per finançar les infraestructures que transporten i distribueixen l’energia que consumeixes.

Si vas a la teva factura, el trobaràs referenciat en les teves dades de contractació. Els peatges formen part, doncs, de l’apartat regulat de la teva factura elèctrica, la que emet la teva empresa de comercialització d’energia, com per exemple ho és Estabanell Energia.

El cost dels peatges està regulat, és a dir, els decideixen les autoritats competents en la matèria, en concret, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) i el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Fins a l’entrada del nous peatges, i amb la seva posada en marxa l’1 de juny, l’import d’aquesta Tarifa d’Accés representa – aproximadament – el 40% del que pagues en la teva factura de la llum.

Recorda que, sempre que ho vulguis, pots consultar tots els detalls en la teva factura. Te’ls expliquem aquí.

El que primer hem de compartir és que ‘la foto’ canvia de diferent manera per a un subministrament domèstic, de petita empresa o d’un local comercial, amb una potència contractada inferior a 15kW; d’un subministrament del sector industrial o d’una gran empresa, amb 15kW o més de potència contrada.

Per a subministraments domèstic, de petita empresa o de local comercial, és a dir de menys de 15kW, amb peatges 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.01DHA o 2.1DHS, aquests passen a tenir un peatge únic: el 2.0TD.

Alhora, desapareix la discriminació horària actual i, els peatges, passaran a repartir-se en 3 períodes horaris (fins ara eren dos) i 2 de potència (fins ara era 1).

*Dissabtes, diumenges, 6 de gener i festius d’àmbit nacional, definits com a tal en el calendari oficinal de l’any corresponent, amb exclusió tant dels festius substituïbles com dels que no tenen data fixa.

 

I, com es factura el terme de potència en 2 períodes?

La manera de calcular el terme de potència està especificat en la Circular 3/2020, de 15 de Gener, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En concret, en l’article 9.2., en el seu darrer paràgraf:

“Artículo 9. Aplicación de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

La facturación de potencia se prorrateará por el número de días, o el número de horas en el caso de contratos de duración inferior al día, que comprende el periodo de facturación, considerando que el día de lectura inicial está excluido y el día de lectura final está incluido”.

En aquest sentit, la legislació és molt clara en la fórmula en la que totes les comercialitzadores, sense excepció, hem de fer servir per facturar els períodes de potència.

En concret, a mode de resum, de la legislació es desprèn que la fórmula de facturar el terme de potència no té en compte els dies i hores en què es fa ús d’una o altra potència disponible (P1 o P2). En cadascuna de les dues potències el preu per kW es multiplica per kW contractats, es divideix per 365 o 366 – en funció dels dies de l’any(ja que és un preu anual)- i es multiplica pel nombre de dies del període de facturació.

Així doncs, en la factura hi haurà dues línies destinades a l’import de la potència:

  • Potència contractada període punta (P1) x € / kW any x dies de facturació / 365 o 366 dies
  • Potència contractada període vall (P2) x € / kW any x dies de facturació / 365 o 366 dies

 

Aquests són els que tenen les grans empreses i les indústries. En aquest cas, has de saber que:

  • Augmenten de 3 a 6 els períodes. Els peatges actuals 3.0A i 3.1A passaran a ser un únic peatge: el 3.0TD, amb una discriminació horària de 6 períodes. La resta de peatges passaran a denominar-se 6.1TD, 6.2TD, 6.30TD i 6.4TD i seguiran tenint una discriminació horària de 6 períodes (com ja era fins ara). Aquests són d’aplicació tant pel que fa a l’energia consumida, com pel que fa la potència contractada.
  • En aquest sentit, i pel que fa a la potència, cal tenir en compte que es podran contractar diferents potències en cadascun dels 6 períodes, però sempre i quan sigui igual o major de la potència contractada en el període anterior. És a dir, el P6 ha de ser igual o superior al P5 i, a la vegada, el P5 ha de ser igual o superior al P4. I, així, fins arribar al P1.

Tens una gran empresa o indústria?
Et recomanem estudiar els processos interns del teu negoci, és a dir, quan i com es fa servir l’energia.

A partir dels 15 kW i fins 50kW de potència contractada (tipus 4) es obligatori facturar per maxímetre*.

El nou sistema de facturació de potència elimina la flexibilitat que hi havia fins ara i que era del 85% i del 105%, entre el maxímetre i la potència contractada, per evitar penalitzacions. Per això, és imprescindible tenir ben dimensionada la potència contractada. Recorda que ens pots fer arribar les teves consultes a atc.comercial@estabanell.cat, des d’on et contactarà un membre del nostre equip assessor.

A partir de l’entrada dels nous peatges, doncs:

  • Com a mínim, es facturarà la potència contractada encara que sigui inferior a la demandada, és a dir, d’aquella que se’n fa ús. Però, si se supera la demanda de potència respecte del que es té contractat, s’aplicarà una penalització amb el doble de l’excés.

A més a més, amb l’entrada en vigor dels nous peatges, es manté la penalització per l’energia reactiva inductiva pels subministraments de més de 15kW en baixa tensió. Tanmateix, es manté aquesta penalització pels subministraments de mitja tensió i s’introdueix una nova penalització per l’energia reactiva capacitiva d’aquests subministraments en mitja tensió que aplica al P6.

*Facturació per maxímetre: 

Un maxímetre és un aparell que enregistra la màxima potència demandada en una instal·lació. Té un període d’integració de 15 minuts, sobre el qual calcula la potència mitjana demandada. Es pot instal·lar en qualsevol subministrament en baixa o alta tensió. El maxímetre serveix per determinar la potència base de la facturació, per tant, en els diversos conceptes que componen la factura, s’aplica en el terme de potència (el mínim).

La nostra recomanació. Adreça’t al teu assessor energètic i de confiança d’Estabanell a través de atc.comercial@estabanell.cat. Resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir de la gestió energètica del teu negoci.

El sistema de facturació de potència, en aquells subministraments a partir de 50kW de potència contractada, preveu la mateixa fórmula de facturació de potència per  a equips de mesura tipus 1, 2 i 3 segons article 7 del RD 1110/2007.

En aquest cas també, i com a mínim, es facturarà la potència contractada encara que sigui inferior a la demandada, és a dir, d’aquella que se’n fa ús.

Es registrarà la potència demanada en cadascun dels quarts d’hora que integra un període horari. I, en el cas que la potència demanada superi la contractada, s’aplicarà la fórmula d’excés de potència quart horària definida aquí.

Simplificant… Els nous peatges tenen en compte tots els excessos de potència en els diferents quart horaris i pels diferents períodes tarifaris.

Sí, tot tipus d’usuari podrà adaptar les potències contractades a cada període, segons els valors que millor s’adaptin als seus hàbits de consum.

Aquesta adaptació, es podrà fer dues vegades, durant els 12 mesos següents a l’entrada en vigor de la Circular, que serà el proper 1 de juny, i encara que hagi sol·licitat modificacions anteriors recents o en el darrer any. Caldrà tenir en compte que, en les tarifes amb 6 períodes (3.0TD i 6.1TD), preval el criteri d’ordre de potències creixents.

Aquesta és, potser, la pregunta més fàcil de respondre. I és que el canvi prové de l’adaptació a nivell espanyol de la normativa europea.