Entendre la factura

A continuació, t’expliquem cadascun dels apartats de la factura de consum elèctric:

Aquesta és una informació bàsica de la factura que cal tenir a mà quan es fa alguna consulta:

 • Núm. factura: número establert en el moment de dur a terme la facturació i que serveix per identificar la factura.
 • Data factura: data en què s’emet la factura.
 • Període facturació: període de serveis de la factura.
 • Data de venciment: data presentació al compte corrent, en cas d´estar domiciliat o data venciment codi de barres.
 • Dades de la persona o entitat jurídica que ha autoritzat el contracte de subministrament i adreça on es dona el servei.
 • El CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament) és l’identificador unívoc de l’habitatge on es duu a terme el subministrament.

La facturació de l’electricitat es compon del terme de potència que s’hagi contractat i del terme d’energia, que dependrà del consum d’energia que s’hagi fet durant el període de facturació.

 • Terme de potència: multiplica la potència o potències contractades pels dies reals de facturació i pel preu unitari del kW (potència).
 • Terme d’energia: multiplica el consum d’energia registrat entre les dates de la lectura pel preu del kWh. Apareixeran un o tres períodes en funció del tipus de producte contractat: tres períodes si tens un producte amb discriminació horària o un sol període si tens un producte amb preu fix.
 • Impost sobre l’electricitat: és un impost regulat per l’Agència Tributària. Es calcula aplicant un percentatge de 0,5% a la suma dels termes de potència i d’energia, tal com recull el Reial Decret Llei 17/2021, de 14 de desembre.
 • Lloguer d’equips de mesura: preu que cobra la distribuïdora si el client no és propietari del comptador.
 • Base imposable: sumatori de tots els conceptes de la factura.
 • Quota IVA: aplicació del percentatge d’IVA vigent.
 • Import total euros: import total de la factura.

Indica el destinatari de la factura. Aquestes dades postals no han de coincidir obligatòriament amb la ubicació del punt de subministrament on es dona el servei.

 • Peatge d´accés: 2.0TD-3.0TD-6.1TD-6.2TD-6.4TD
 • Número de comptador
 • Potència contractada: potència determinada per l’instal·lador a l’hora de contractar que determina la disponibilitat de l’energia.
 • Producte contractat: nom comercial del servei contractat.
 • Referencia contracte del subministrament (empresa comercialitzadora)
 • Referencia contracte de accés (empresa distribuïdora)
 • Data final contracte

Historial de consums del darrer any. Per veure un tram més ampli, consulta la teva Oficina Virtual.

Indica les lectures del comptador i les dates en què s’han efectuat. La diferència entre les lectures és el consum d’energia realitzat.

 • Atenció al client
 • Reclamacions
 • Postal reclamacions
 • Avaries i urgències (empresa distribuïdora)

Indica la modalitat de pagament pactada amb el client.

Es detalla, concepte a concepte, el destí dels impostos i peatges inclosos a la factura.

Igual que el punt 3 però més explicatiu.

Desglossament dels imports dels peatges de transport i distribució i dels càrrecs. La comercialitzadora s’encarrega de pagar a la distribuïdora l’import que s’apliqui a cada client. El preu està fixat pel Govern.

En aquest apartat de la factura s’hi publiquen les novetats sobre normatives, canvis de preus, informacions d’interès, etc.