Avís legal

1.OBJECTE

L’objecte de les presents condicions generals és regular l’ús que poden realitzar els usuaris del web corporatiu de ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. (en endavant, Estabanell Energia), que actualment es troba a la URL www.estabanellenergia.cat (en endavant Web Corporatiu), sense perjudici que certs serveis o continguts dins del Web Corporatiu es sotmetin a les seves pròpies condicions. ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. és una companyia espanyola amb domicili social al C/ Rec 26-28 – 08401 Granollers, Barcelona, Espanya, amb CIF número A-62422720 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 33.162, Foli 12, Full B-224.561, Inscripció 1a.

2.FUNCIONAMENT DE LA WEB CORPORATIVA

Estabanell Energia es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i actualitzacions que consideri convenients al Web Corporatiu, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés i podrà incloure serveis i continguts addicionals als els actuals o, si escau, suprimir-los o modificar la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Estabanell Energia podrà bloquejar l’accés a tots o part dels usuaris d’aquest per procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, Estabanell Energia serà responsable del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una configuració defectuosa dels equips de l’Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. Estabanell Energia es compromet a realitzar tots els seus esforços per mantenir actualitzada la informació i continguts que introdueixi al Web Corporatiu, si bé l’Usuari coneix que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos al Web Corporatiu que, si escau, Estabanell Energia procedirà a resoldre amb la màxima brevetat tan aviat coneixement de la seva existència. En qualsevol cas, Estabanell Energia no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web Corporativa, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Estabanell Energia no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts a la web. Estabanell Energia no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

3.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de la web Estabanell Energia.cat, la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats al Web Corporatiu als que Estabanell Energia permet tenir accés, així com la dels productes eventualment derivats i els manuals d’utilització són propietat exclusiva de Estabanell Energia, dels seus proveïdors, o dels titulars respectius segons escaigui, de manera que l’Usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial dels mateixos, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d’explotació, o utilització de tècnica d’enginyeria inversa o transformació, excepte consentiment exprés i per escrit per part de Estabanell Energia. L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Web Corporatiu, fora que hagi obtingut consentiment exprés de Estabanell Energia. L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del Web Corporatiu per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors. Així mateix, l’Usuari es fa responsable d’estendre el compliment d’aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei. A més, l’Usuari s’obliga a respectar les restriccions d’ús de cada un dels serveis i accés a altres xarxes (aquestes restriccions seran comunicades per Estabanell Energia o el proveïdor d’informació). Totes les senyals distintives, com ara marques, noms comercials, etc., que apareixen al Web Corporatiu estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, per la qual cosa els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització dels mateixos, llevat que ostentin consentiment previ per escrit del titular de les mateixes.

4.AUTENTICACIÓ

Estabanell Energia podrà establir diferents sistemes d’autenticació al Web Corporatiu de tal manera que a través de dades sol·licitades prèviament o mitjançant identificadors i contrasenyes s’autentiqui als usuaris del Web Corporatiu. En cas que Estabanell Energia realitzi l’autenticació dels usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

5.ÈTICA I RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’ÚS PER L’USUARI D’INTERNET I DE LA WEB CORPORATIVA

Estabanell Energia no serà en cap cas responsable de l’ús del Web Corporatiu que realitzi l’Usuari. L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Estabanell Energia o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a Estabanell Energia davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús. L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Estabanell Energia, als seus proveïdors o a tercers, així com la introducció o difusió a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, al sistema, o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb fins comercials o publicitaris, així com dur a terme qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

6.RESPONSABILITAT PER L’ACCÉS O INTRODUCCIÓ DE CONTINGUTS QUE CIRCULEN A INTERNET

L’Usuari accepta expressament deixar exempta a Estabanell Energia de qualsevol responsabilitat relacionada amb la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les que l’Usuari pugui accedir a través del Web Corporatiu, així com, si és el cas, de la informació que l’usuari introdueixi a Internet a través de la xarxa de Estabanell Energia. L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l’accés als continguts i informacions així com de la seva reproducció o difusió. Estabanell Energia no serà responsable de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari, de Estabanell Energia, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. Estabanell Energia podrà cancel·lar l’accés a la Web Corporativa als Usuaris que incompleixin amb les condicions d’ús establertes en el present document.

7.RECLAMACIONS

Per a qüestions relacionades amb el seu contracte de subministrament o per a qualsevol incidència, sol·licitud d’informació o reclamació en relació amb el servei contractat, el Client pot dirigir-se al Servei d’Atenció al Client situat a les nostres oficines del carrer Rec, 28 08401 Granollers o qualsevol de les nostres oficines comercials o punts de servei, pot trucar al telèfon gratuït 900 250 260 o enviar un fax a 93 860 91 01, o pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic atc@estabanell.cat

En cas d’haver dirigit una reclamació al Servei d’Atenció al Client, si no s’hagués resolt en el termini d’un (1) mes a contar des de la data de la seva recepció per part del Comercialitzador, o si resolta, no fos estimada o del grat del Client, el Client podrà presentar la seva reclamació davant les Oficines de Consum de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la tramitació dels serveis de mediació i del sistema arbitral de consum que, si escau, siguin d’aplicació, en els supòsits en què Estabanell Energia s’ha adherit. Per a més informació, pot dirigir-se a l’Agència Catalana de Consum, trucant al 012 o mitjançant la seva pàgina web www.consum.cat

En el cas que la controvèrsia no se sotmeti a les entitats de resolució alternativa de litigis en matèria de consum o que aquestes no resultin competents per a la resolució del conflicte, el Client persona física podrà sotmetre la controvèrsia al Ministeri d’Indústria, energia i Turisme, quan aquestes controvèrsies es refereixin als seus drets específics com a usuaris finals, inclosos tots els previstos en la Llei 24/2013 del sector elèctric o normativa que la modifiqui o substitueixi. En aquest cas, el procediment aplicable serà aprovat per Ordre del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, sense que puguin ser objecte de la mateixa les controvèrsies que es trobin regulades per normativa diferent de la de protecció específica dels usuaris finals d’energia elèctrica.